Urencriterium

Voorwaarden urencriterium
Bent u parttime ondernemer of zzp’er dan voldoet u meestal aan het urencriterium als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:
• U besteedde als ondernemer in 2008 minimaal 1.225 uren aan het feitelijk drijven van uw onderneming(en). Hebt u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap onderbroken? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
• U besteedde meer dan 50% van de tijd die u werkte aan uw onderneming(en). Deze voorwaarde geldt niet als u in 1 van de jaren 2003 tot en met 2007 geen ondernemer was. (Deze regel is gunstig voor parttime starters. Het betekent dat Parttime ondernemers die starten gebruik kunnen maken van de aftrek als ze 1225 uur aan hun onderneming besteden.)

Voorwaarden verlaagd-urencriterium
U voldoet meestal aan het verlaagd-urencriterium als u als ondernemer in 2008 minimaal 800 uur besteedde aan het feitelijk drijven van uw onderneming(en). Hebt u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap onderbroken? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren. Als je start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan heb je recht op een startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Je moet dan voldoen aan het verlaagde urencriterium van 800 uur. De aftrek bedraagt €12.000, €8000 en €4000 voor respectievelijk het 1e, 2e en 3e jaar. De aftrek kan niet hoger zijn dan de winst.

Uren die niet meetellen
Maakte u als ondernemer deel uit van een samenwerkingsverband (maatschap of vennootschap onder firma) met huisgenoten of met bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of hun huisgenoten (de zogeheten verbonden personen)? Dan tellen de uren niet mee voor het urencriterium als:
• uw werkzaamheden voor het samenwerkingsverband hoofdzakelijk van ondersteunende aard zijn en het ongebruikelijk is dat daarvoor een samenwerkingsverband wordt aangegaan of als
• het samenwerkingsverband verband houdt met een onderneming waaruit de verbonden personen winst uit onderneming genieten, maar u zelf niet (de zogenaamde ondermaatschap).

Mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling geldt als u als ondernemer aan het urencriterium voldoet. In 2009 is de vrijstelling 10,5% van de winst, nadat u deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek.
Afschaffen urencriterium voor MKB-winstvrijstelling
De MKB-winstvrijstelling stelt een vast percentage van de winst van ondernemers in de inkomstenbelasting vrij van belasting. Hiervoor geldt nu nog de voorwaarde dat wordt voldaan aan het urencriterium (1225 uur per jaar). Deze voorwaarde vervalt. Voortaan bestaat dus recht op de MKB-winstvrijstelling ongeacht het aantal uren dat aan een onderneming wordt besteed. Parttime ondernemers (mensen die naast een baan een onderneming hebben) en deeltijdondernemers (zonder baan ernaast) krijgen daardoor ook MKB-winstvrijstelling. Door het afschaffen van het urencriterium wordt het aantrekkelijker om een onderneming te starten in deeltijd of naast een baan.

Gerichte zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek kan alleen nog verrekend worden met winstinkomen en niet meer met ander inkomen zoals loon of een VUT-uitkering. Tenzij sprake is van een startende onderneming. Zo komt de zelfstandigenaftrek - meer dan nu - terecht bij ondernemers die een succes maken van hun onderneming. Bovendien komen ondernemers met ander inkomen hiermee voor de ondernemersfaciliteiten in een vergelijkbare positie als ondernemers die geen ander inkomen hebben. De zelfstandigenaftrek gaat niet verloren: als er in een jaar te weinig winst is om de zelfstandigenaftrek mee te kunnen verrekenen, kan de zelfstandigenaftrek in de negen daarop volgende jaren alsnog worden verrekend met winst. De hoogte van de zelfstandigenaftrek verandert niet.

Niet voor Parttime starters
Voor startende ondernemers verandert er niets. Om het starten van een onderneming vanuit een dienstbetrekking te blijven stimuleren en te ondersteunen mogen starters net als nu gedurende drie jaar de zelfstandigenaftrek verrekenen met ander inkomen.

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Lang niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Na uw aanmelding als ondernemer beoordelen wij aan de hand van uw omstandigheden of u aan die eisen voldoet. Uw aangifte inkomstenbelasting speelt bij die beoordeling soms ook een rol. Als u aan de eisen voldoet, bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting. U kunt dan gebruikmaken van een aantal speciale regelingen.
De belastingdienst let bij de beoordeling op de volgende punten:
• Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?
Als u alleen marginale winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
• Hoe zelfstandig is uw onderneming?
Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, dan is er meestal geen sprake van een onderneming.
• Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld)?
Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. U moet investeren in bijvoorbeeld reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijzen erop dat u mogelijk een onderneming hebt.
• Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. U moet daarentegen wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.
• Wie zijn uw opdrachtgevers?
U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico's te verminderen. Wanneer u meerdere opdrachtgevers hebt, neemt uw afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe. Als uw klantenkring echter voornamelijk uit uw familie en vrienden bestaat, wordt u niet als ondernemer erkend.
• Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.
• Loopt u 'ondernemersrisico'?
Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Loopt u 'ondernemersrisico', dan hebt u waarschijnlijk een onderneming.
• Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?
Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming, dan bent u ondernemer.
U verricht freelance werkzaamheden
Als er geen sprake is van ondernemerschap of van een dienstbetrekking, maar als u wel werkzaamheden verricht die rendabel zijn, geniet u resultaat uit overige werkzaamheden. U bent dan bij ons bekend als 'resultaatgenieter'. Uw resultaat wordt berekend alsof u ondernemer bent. U kunt de kosten die u maakt voor de werkzaamheden aftrekken. Kosten met zowel een zakelijk als een privé-element kunt u niet of beperkt aftrekken. Voor zaken als de aanschaf en het gebruik van een auto, het uitvoeren van werkzaamheden en de aanschaf en het gebruik van een pand, gelden dezelfde regels als voor ondernemers. U hebt geen recht op bepaalde faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek of de investeringsaftrek. Voor uw fiscale plichten hoeft u geen administratie bij te houden van uw opbrengsten en kosten uit de overige werkzaamheden. U bent wel verplicht gegevens over deze opbrengsten en kosten op aanvraag en bij controle te verstrekken. Het is dus belangrijk dat u deze gegevens bewaart. Onder deze gegevens vallen bijvoorbeeld (kassa)bonnen, facturen, kwitanties en rekeningoverzichten van uw bank of giro. Ook een door u gemaakte berekening van de afschrijving van een bedrijfsmiddel behoort hiertoe.
U kunt ook met uw opdrachtgever afspreken dat hij loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) voor u afdraagt. Dit wordt ook wel de opting-in-regeling genoemd. Kiezen u en uw opdrachtgever voor dit systeem, dan moet u dit in een gezamenlijke verklaring aan ons melden voordat u met de werkzaamheden begint. U kunt dan de gemaakte kosten voor deze werkzaamheden niet aftrekken. Wel kan de opdrachtgever bepaalde vergoedingen onbelast aan u verstrekken, bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding of een vergoeding voor de aanschaf van een computer. U kunt per taak of opdracht kiezen of u de opting-in-regeling wilt toepassen of niet. Als u voor opting-in hebt gekozen bij een taak of opdracht, kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt.
Let op!
De opting-in-regeling geldt niet voor de werknemersverzekeringen. U kunt door deze regeling dus geen aanspraak maken op uitkeringen uit werknemersverzekeringen. Ook is de werkgever niet verplicht de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet te vergoeden, zoals dat bij ‘gewone’ werknemers wel moet. En u komt niet in aanmerking voor arbeidsrechtelijke regelingen, zoals het ontslagrecht.

Wanneer bent u ondernemer voor de btw?
Als u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kunt u toch ondernemer zijn voor de btw. Voor de btw bent u ondernemer als u zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. U kunt uw activiteiten uitoefenen in de vorm van een eenmanszaak, een maatschap, een bv of een nv. Voor de btw maakt het niet uit in welke rechtsvorm u uw bedrijf of beroep uitoefent. Ook een stichting of vereniging kan ondernemer zijn voor de btw. Als u een onderneming start, moet u zich bij ons melden. Als wij u als ondernemer voor de btw registreren, ontvangt u een btw-nummer.

Let op!
Start u een eenmanzaak, vof of cv? Dan kunt u gebruikmaken van gemeenschappelijke inschrijving. U kunt zich dan bij uw inschrijving voor de Kamer van Koophandel ook meteen bij ons aanmelden.
Om te beoordelen of u ondernemer bent voor de btw, letten wij op de volgende zaken:
• Oefent u zelfstandig een bedrijf of beroep uit? Om te beoordelen of u ondernemer bent voor de btw, is het niet van belang of u winst maakt. Ook een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet doorslaggevend. U moet zelfstandig werkzaam zijn. Als u werkzaamheden in dienstbetrekking verricht, bent u daarvoor dus geen ondernemer.
• Werkt u in dienstbetrekking en hebt u daarnaast andere werkzaamheden? Als u naast uw vaste baan nevenwerkzaamheden uitvoert, dan kan het zijn dat u voor die nevenwerkzaamheden ondernemer bent voor de btw. Mogelijk moet u over de vergoeding die u voor die nevenwerkzaamheden ontvangt, btw berekenen. Een stukadoor die naast zijn vaste baan regelmatig stucwerk doet, moet bijvoorbeeld over zijn bijverdiensten btw berekenen.
• Exploiteert u een vermogensbestanddeel of een recht? Als u een vermogensbestanddeel of een recht exploiteert (u verhuurt bijvoorbeeld een pand of u ontvangt octrooirechten voor een uitvinding), dan kunt u ook als ondernemer voor de btw worden beschouwd.
• Hoe regelmatig werkt u als zelfstandige? Als u incidenteel of alleen in besloten kring uw werkzaamheden uitvoert, dan bent u in het algemeen voor de btw geen ondernemer. Als u bijvoorbeeld af en toe uw boot verhuurt aan vrienden of familieleden, bent u daarvoor geen ondernemer en hebt u niets met btw te maken.
Vooral als iemand pas voor zichzelf is begonnen of als freelancer werkt, is het wel eens onduidelijk of hij voor de btw ondernemer is en dus btw moet berekenen. Maar zelfs als iemand ondernemer is, hoeft hij misschien geen btw te betalen. Bijvoorbeeld als:
• het te betalen bedrag aan btw gering is
Meer informatie hierover vindt u in het onderdeel De kleine-ondernemersregeling voor de btw en in de brochure 'Vermindering van btw voor kleine ondernemers'. U kunt deze brochure downloaden.
• er een btw-vrijstelling van toepassing is
Meer informatie hierover vindt u in het onderdeel Vrijstelling van btw.


Gebruik van deze site betekent dat u onze algemene voorwaarden accepteert.
Copyright © 2014 Publimix | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring

Betaalmethodes