Starten vanuit bijstandsuitkering

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ)
Het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (Bbz) is een regeling van de Nederlandse overheid. Bbz 2004 is een onderdeel van de Wet Werk en Bijstand (WWB).
Ondernemers die een beroep op de Bbz-regeling kunnen doen zijn:
(pre) starters

  • ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
  • vrijeberoepsbeoefenaren
  • ondernemers in de agrarische sector

Voor u als startende ondernemer biedt de Bbz-regeling twee mogelijkheden:
Als u niet genoeg inkomsten hebt om van te leven kunt u maximaal drie jaar een aanvullende uitkering krijgen tijdens de startperiode van uw bedrijf.
Hebt u opstartkosten of geld nodig voor investeringen en kunt u geen lening krijgen bij de bank? Dan komt u misschien in aanmerking voor een startkapitaal van de gemeente
Voor de Bbz-regeling voor startende ondernemers gelden deze voorwaarden:

Zodra u start moet u aangewezen zijn op de inkomsten uit uw bedrijf.
U bent 18 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd.
Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.
U gaat voor 1.225 uur of meer voor uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep werken. Dat is gemiddeld 23,5 uur per week.
U hebt alle diploma’s en vergunningen die voor uw bedrijf of zelfstandig beroep nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een horecavergunning of een milieuvergunning.
U hebt voordat u start met uw bedrijf recht op een WW- of bijstandsuitkering of u wordt met ontslag bedreigd.
U hebt geen andere mogelijkheden om aan geld te komen en u hebt onvoldoende spaargeld. Inkomen en spaargeld van uw partner tellen mee.
Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn: na de financiële ondersteuning verdient u naar verwachting voldoende om van te leven en om aan uw zakelijke en privé-verplichtingen te voldoen. U moet een goed en volledig ondernemingsplan schrijven om dit aan te tonen.

Hoe hoog de uitkering is hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau.

Renteloze lening
U ontvangt de Bbz-uitkering als renteloze lening. Of u de uitkering moet terugbetalen hangt af van uw inkomen. Na een jaar berekent de afdeling Ondersteuning ondernemers hoe hoog uw inkomsten uit het bedrijf zijn geweest. De afdeling gebruikt daarvoor uw winst- en verliesrekening en uw aangifte inkomstenbelasting.

Als de uitkering te hoog is geweest, moet u (een deel van) de uitkering terugbetalen. Als uw uitkering te laag is geweest, wordt de renteloze lening omgezet in een gift en krijgt u een nabetaling.

Maximaal drie jaar
U ontvangt de Bbz-uitkering tot maximaal drie jaar na de start van uw bedrijf. U krijgt de uitkering eerst zes maanden. Daarna kan de uitkering nog een keer met zes maanden en twee keer met een jaar verlengd worden. Bij elke verlenging beoordeelt de afdeling Ondersteuning ondernemers opnieuw of uw bedrijf levensvatbaar is.

De Bbz-uitkering komt in de plaats van uw bijstands- of werkeloosheidsuitkering.
Met het startkapitaal kunt u noodzakelijke investeringen doen en opstartkosten dekken. Het maximum bedrag dat u kunt lenen is € 35.549,- (bedrag 2016).

Met rente terugbetalen
Het Bbz-bedrijfskapitaal is een lening met rente. Die is op het ogenblik 8% per jaar. De looptijd van de lening is afhankelijk van de afloscapaciteit van uw bedrijf. In de meeste gevallen moet u de lening in 5 jaar terugbetalen.

Voor de Bbz-regeling voor gevestigde ondernemers gelden deze voorwaarden:
U bent aangewezen op de inkomsten uit uw bedrijf.
U bent 18 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd.
Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.
U werkt per jaar 1.225 uur of meer voor uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Dat is gemiddeld 23,5 uur per week.
U hebt alle diploma’s en vergunningen die voor uw bedrijf of zelfstandig beroep nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een horecavergunning of een milieuvergunning.
U moet al minstens anderhalf jaar in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep werken.
Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn: na de financiële ondersteuning verdient u naar verwachting voldoende om van te leven en om aan uw zakelijke en privé-verplichtingen te voldoen.
U hebt geen andere mogelijkheden om aan geld te komen en u hebt onvoldoende spaargeld. Inkomen en spaargeld van uw partner tellen mee.
Hoe hoog de uitkering is hangt af van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau.

Renteloze lening
U ontvangt de Bbz-uitkering als renteloze lening. Of u de uitkering moet terugbetalen hangt af van uw inkomen. Na een jaar berekent de afdeling Ondersteuning ondernemers hoe hoog uw inkomsten uit het bedrijf zijn geweest. De afdeling gebruikt daarvoor uw winst- en verliesrekening en uw aangifte inkomstenbelasting.

Als de uitkering te hoog is geweest moet u (een deel van) de uitkering terugbetalen. Als uw uitkering te laag is geweest wordt de renteloze lening omgezet in een gift en krijgt u een nabetaling.

Maximaal een jaar
U ontvangt de Bbz-uitkering zolang dat nodig is, met een maximum van 12 maanden.

Als gevestigde ondernemer kunt u een bedrijfskapitaal van maximaal € 193.089,- (bedrag 2016) krijgen. Het Bbz-bedrijfskapitaal is bedoeld om uw bedrijf in stand te houden. U kunt er noodzakelijke investeringen mee doen in uw bedrijf. Ook kunt u met het bedrijfskapitaal betalingsachterstanden aflossen of (dreigende) schulden aflossen.

Met rente terugbetalen
Het Bbz-bedrijfskapitaal is een lening met rente. Die is op het ogenblik 8% per jaar. De looptijd van de lening is afhankelijk van de afloscapaciteit van uw bedrijf. In de meeste gevallen moet u de lening in 3 tot 5 jaar terugbetalen.

Bedrijfskapitaal gebruiken voor levensonderhoud
Hebt u een bedrijfskapitaal én een uitkering nodig? Dan krijgt u alleen een bedrijfskapitaal. Een deel van de lening is dan bedoeld voor uw levensonderhoud. U krijgt in dat geval dus geen aparte uitkering. Als uw inkomen tijdens de looptijd van de lening laag is, wordt een gedeelte van het bedrijfskapitaal soms omgezet in een gift.

Stap 1 bij aanvragen BBZ
Als u een bedrijf wilt starten en u ontvangt een bijstandsuitkering, neemt u dan eerst contact op met de Gemeentelijke Sociale Dienst. U kunt daar informatie inwinnen over de gevolgen van uw start en eventuele financieringsmogelijkheden van uw bedrijf op grond van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen. Het BBZ biedt inkomensondersteuning aan ondernemers. Om voor deze faciliteiten in aanmerking te komen, moet u een ondernemingsplan maken. Uit dit plan moet blijken dat het bedrijf dat wordt gestart levensvatbaar is. Voor startende ondernemers bestaan de volgende vormen van bijstandsverlening:

Altijd noodzakelijk bij een Bbz aanvraag:
Schriftelijk ingevuld standaard intake-formulier van de gemeente dat door u is ondertekend + datum
Kopie uittreksel handelsregister KvK (gevestigde ondernemer)
Kopie van beleggingsverzekeringen, lijfrentes en levensverzekeringen
Ondernemersplan (bij starters)
Jaarrekening (laatste 3 boekjaren bij gevestigde ondernemers)
Oprichtingsakten/contracten (bij samenwerkingsverbanden)
Kopie van eventueel andere benodigde vergunning(en)
Curriculum Vitae = opleidingen en werkervaring
Wat vraagt u aan krediethoogte en periodieke uitkering
Kopieën van de laatste stand van de (betaal- en spaarrekeningen bij banken)
Belastingaangiftes laatste 3 jaar en belasting aanslagen
WOZ-waarden onroerend goed
Hypotheekcontracten
Bijlagen (eventueel nuttig) voor de eerste beoordeling van een Bbz aanvraag:
Kwartaal/halfjaarcijfers over het jaar van aanvraag
Prognose of overlevingsplan (indien aanwezig)
Overzicht privé-uitgaven
Overzicht van de bezittingen en schulden in privé
Informatie over de fiscale positie; bij voorkeur een overzicht van de ontvanger Rijksbelastingen
BKR registratie Tiel (schuldenoverzicht)
Looninformatie (indien van toepassing van cliënt en partner)
Laatste belastingaangifte

Stap 2 Contact met een adviseur
Als uw aanvraag compleet is wordt de aanvraag aan een bedrijfsadviseur gegeven. De adviseur maakt met u een afspraak voor een gesprek van circa 3 uur.
De adviseur onderzoekt of uw plan levensvatbaar is. Als er sprake is van levensvatbaarheid, dan kan u een positief beroep doen op een krediet en periodieke uitkering voor levensonderhoud. Er wordt gekeken naar het commerciële plan, financiële plan en uw ondernemerscapaciteiten. Vervolgens wordt stil gestaan bij het realiteitsgehalte van uw plan. Bent u wel in staat om te kunnen voldoen aan uw rente- en aflossingsverplichtingen en kan u na kredietverstrekking voorzien in de kosten van het levensonderhoud.

Stap 3 Haalbaarheidsrapport
De bedrijfsadviseur informeert u telefonisch over zijn bevindingen en het advies dat hij gaat uitbrengen aan de gemeente. Vervolgens ontvangt de gemeente het adviesrapport. De gemeente kan u een kopie van het rapport geven. De gemeente betaalt een vergoeding voor het maken van het rapport aan de onafhankelijke bedrijfsadviseur zoals Regelingbbz.nl dus zo’n onderzoek kost u niets.

Stap 4 Gemeente neemt een beslissing over de Bbz aanvraag
De gemeente neemt op basis van het rapport een beslissing. Als dit positief uitvalt dan kan u in aanmerking komen voor een krediet of een periodieke uitkering voor levensonderhoud.

Stap 5. Bezwaar aantekenen tegen de beslissing
U hebt het recht om bezwaar te maken als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Bezwaar maken is ook mogelijk als u vindt dat u te lang op een beslissing moet wachten. U moet uw bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders (B&W) van uw gemeente. U moet dit schriftelijk en binnen zes weken na ontvangst van het besluit doen. U hoeft hiervoor geen advocaat in te schakelen.

Toetsing van uw plan
Als u een aanvraag indient voor een BBZ-regeling dan wordt uw ondernemingsplan getoetst op levensvatbaarheid. Een toetsing (haalbaarheidsonderzoek) is een behoorlijk strenge test voor uw ondernemingsplan en uzelf. Een goede voorbereiding is noodzakelijk, anders maakt u geen schijn van kans op een BBZ-lening.

IOAZ
De IOAZ is een uitkering voor ex-ondernemers die 55 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd zijn. De IOAZ vult inkomen aan tot bijstandshoogte. Het verschil met bijstand is onder andere dat ondernemers een veel groter vermogen mogen bezitten