Algemene verkoopvoorwaarden van Publimix, gevestigd te Bergen

Artikel 1

1.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn vastgesteld door Publimix, gevestigd te Bergen (verder te noemen: ‘Publimix’), en zijn met uitsluiting van algemene voorwaarden van derden, waaronder begrepen de koper (verder te noemen ‘Koper’) van toepassing op alle door PUBLIMIX schriftelijk en mondeling gesloten koopovereenkomsten tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze schriftelijk met PUBLIMIX zijn overeengekomen, in welk geval de voorwaarden voor het overige van kracht blijven.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 2

2.1 PUBLIMIX zal de gekochte zaken, behoudens andersluidende afspraken, binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling leveren. Deze en andere opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Bij niet-tijdige levering dient PUBLIMIX schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij PUBLIMIX een redelijke termijn tot aflevering alsnog moet worden geboden.

2.2 PUBLIMIX heeft het recht om bij gebrek aan belangstelling bij het in aanmerking komende publiek voor de desbetreffende uitgave bestellingen te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Koper.

2.3 Tenzij het een abonnement als bedoeld in artikel 7 betreft, heeft Koper het recht binnen veertien dagen na ontvangst van de zaken de koopovereenkomst eenzijdig te ontbinden door de zaken binnen deze termijn in originele verpakking aan PUBLIMIX te retourneren (mits dit gebeurt op de door PUBLIMIX voorgestelde wijze van retour). De portokosten zijn hierbij voor rekening van de Koper. Indien de zaken binnen veertien dagen ongeschonden door PUBLIMIX zijn ontvangen, zal in het geval dat Koper reeds heeft betaald de koopsom door PUBLIMIX worden gerestitueerd op een door Koper aan te geven bankrekening.

Artikel 3

Alvorens PUBLIMIX de zaken levert, dient Koper, zonder dat de verplichting tot voldoening van de koopprijs wordt opgeschort, te voldoen aan alle opeisbare vorderingen terzake van eerdere transacties met PUBLIMIX. Bij slecht betaalgedrag in het verleden dient Koper op verzoek van PUBLIMIX eerst de rekening te voldoen alvorens tot levering wordt overgegaan.

Artikel 4

Indien zaken niet conform de bestelling zijn en/of indien gebrekkige zaken worden geleverd, heeft Koper het recht deze zaken in ongeopende verpakking, of – als het gebrek pas na openen van de verpakking duidelijk kon worden – deugdelijk verpakt, binnen veertien dagen na ontvangst aan PUBLIMIX te retourneren.

De kosten van een dergelijke retourzending zijn voor rekening van de Koper. Koper dient de reden van retourzending schriftelijk te vermelden. PUBLIMIX zal – indien de geretourneerde zaken binnen veertien dagen na ontvangst door Koper in haar bezit zijn – ervoor zorgdragen dat de juiste/niet-gebrekkige zaken zo spoedig mogelijk alsnog aan Koper worden geleverd, zonder aansprakelijk te zijn, behoudens opzet of grove schuld harerzijds, voor schade veroorzaakt door de eerdere gebrekkige c.q. abusievelijke levering.

Artikel 5

5.1 In het geval dat de onderhavige overeenkomst mede betrekking heeft op het gebruik van illustraties en afbeeldingen (vastgelegd op diskettes, op cd’s, in handboeken of in welke andere vorm dan ook en in aanvullingen daarop) verkrijgt Koper van PUBLIMIX hierbij een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de door PUBLIMIX ter beschikking gestelde illustraties en afbeeldingen voor onbeperkte duur, doch uitsluitend in eigen publicaties te gebruiken, dus niet voor professioneel gebruik ten behoeve van uitgaven door derden.

5.2 In het geval dat Koper zich niet aan de in dit artikel genoemde voorwaarden houdt, is PUBLIMIX gerechtigd de zaken die Koper uit hoofde van de licentie onder zich heeft als haar eigendom op te vorderen. Daarnaast is Koper in dat geval een boete verschuldigd aan PUBLIMIX van € 450 per overtreding en € 225 voor iedere dag dat die overtreding voortduurt, onverminderd het recht van PUBLIMIX op volledige schadevergoeding.

5.3 Koper zal PUBLIMIX vrijwaren voor alle schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de beperkingen verbonden aan de krachtens dit artikel verleende licentie.

5.4 Behoudens in het geval dat Koper de beperkingen, verbonden aan de krachtens dit artikel 5 verleende licentie, niet in acht neemt, vrijwaart PUBLIMIX Koper van aanspraken van derden die rechten pretenderen op de in licentie gegeven auteursrechten tot het bedrag van een vijfvoud van de koopprijs van de uitgave waarin de (beweerdelijk) inbreukmakende werken zijn opgenomen.

Artikel 6

Abonnementen op tijdschriften, periodieken en nieuwsbrieven en informatiepakketten lopen een jaar of een half jaar, afhankelijk van hetgeen daarover is vermeld in de folder, de (bestel)kaart of andere communicatie, ingaande op de datum vermeld op de factuur. Deze abonnementen worden stilzwijgend en automatisch verlengd voor een periode van een jaar indien het oorspronkelijke abonnement een jaarabonnement betreft of een half jaar indien het oorspronkelijke abonnement een halfjaarabonnement betreft, tenzij deze door Koper zijn opgezegd bij brief tegen de datum waarop het abonnement zou worden verlengd, ten minste een maand vóór de datum van de stilzwijgende verlenging.

Artikel 7

7.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten, tenzij expliciet anders aangegeven.

7.2 De prijzen voor abonnementen mogen door PUBLIMIX jaarlijks worden aangepast, voorzover deze aanpassing gezien de dan geldende marktprijzen en eventueel gewijzigde omstandigheden niet onredelijk is.

7.3 Betalingen aan PUBLIMIX verband houdende met enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dienen te geschieden in Nederlandse guldens of euro’s (uiterlijk met ingang van 2002). Met instemming van PUBLIMIX kan Koper de prijs in een gelijkwaardig bedrag in buitenlandse valuta voldoen.

7.4 Betalingen van Koper aan PUBLIMIX zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

Artikel 8

Behoudens het bepaalde in artikel 4 zijn de verzendkosten voor rekening van Koper.

Artikel 9

9.1 Koper dient PUBLIMIX de verschuldigde koopprijs en/of ordervergoeding, alsmede de verzendkosten binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen. Vanaf veertien dagen na verzending van de factuur is Koper aan PUBLIMIX zonder dat een aanzegging is vereist, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van de hoofdsom met dien verstande dat deze kosten ten minste € 11,50 en ten hoogste € 2.250 bedragen.

9.2 Voorzover Koper niet is een natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, mogen vorderingen van Koper op PUBLIMIX niet door Koper met vorderingen van PUBLIMIX op Koper worden verrekend.

Artikel 10

10.1 Onverminderd hetgeen overigens in deze overeenkomst is bepaald, verblijft de eigendom van door PUBLIMIX aan Koper geleverde zaken bij PUBLIMIX tot het moment van volledige betaling door Koper van hetgeen Koper aan PUBLIMIX is verschuldigd uit hoofde van alle aan de levering(en) ten grondslag liggende, tussen PUBLIMIX en Koper gesloten overeenkomsten, met inbegrip van alle gezamenlijke (saldo)verplichtingen en alle vorderingen van PUBLIMIX (inclusief rente, kosten en boetes) wegens tekort schieten door Koper ten aanzien van zodanige overeenkomsten.

10.2 Indien zich een of meer gevallen voordoen als hierna omschreven in artikel 11.1 is PUBLIMIX gerechtigd de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden bij Koper op diens kosten op te halen.

Artikel 11

11.1 Indien:

a Koper zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, een buitengerechtelijk akkoord heeft gesloten met zijn schuldeisers; of

  1. een besluit wordt genomen tot en/of wordt overgegaan tot staking of overdracht van het bedrijf van Koper of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel Koper overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf; of
  2. Koper zijn betalingsverplichtingen, danwel enige andere verplichting uit hoofde van de met PUBLIMIX gesloten overeenkomst(en), niet tijdig en volledig nakomt; of
  3. Koper komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; of
  4. beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Koper wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;

wordt Koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is PUBLIMIX gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst enig verschuldigd bedrag onmiddellijk op te eisen, haar verplichtingen uit de overeenkomst met Koper eenzijdig op te schorten danwel bij aangetekende brief per direct de overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverlet de verplichting van Koper om eventuele schade van PUBLIMIX te vergoeden.

11.2 Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding door PUBLIMIX eindigt de uit hoofde van de overeenkomst verleende licentie, voorzover die betrekking heeft op de niet-betaalde zaken. Koper is in dat geval verplicht de zaken die hij/zij uit hoofde van de beëindigde licentie onder zich heeft binnen vier dagen na dagtekening van de aangetekende brief aan PUBLIMIX te retourneren.

Artikel 12

12.1 Onverlet de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is PUBLIMIX behoudens opzet of grove schuld harerzijds nimmer gehouden tot een vergoeding van schade voorzover deze schade een vijfvoud van de koopprijs van de schadeveroorzakende zaken/levering overtreft.

12.2 Onverlet de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zal PUBLIMIX behoudens opzet of grove schuld harerzijds niet aansprakelijk zijn voor schade die in redelijkheid voor rekening van Koper dient te blijven; evenmin zal PUBLIMIX, behoudens opzet of grove schuld harerzijds aansprakelijk zijn voor:

* schade veroorzaakt door vertraging in de levering van de gekochte zaken;

* winstderving;

* gevolgschade, waaronder begrepen schade welke het gevolg is van het handelen in overeenstemming met beschrijvingen, uitleg, handleidingen of instructies gegeven in enige PULIMIX-uitgave;

* schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Koper voorzover deze het gevolg is van handelingen van Koper in strijd met deze algemene voorwaarden of schade die anderszins in redelijkheid voor rekening van Koper dient te blijven;

* een en ander tenzij PUBLIMIX aansprakelijk is op grond van artikel 6:185 e.v. BW.

12.3 Koper vrijwaart PUBLIMIX terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die verband houdt met de door PUBLIMIX geleverde zaken tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld aan de zijde van PUBLIMIX.

Artikel 13

PUBLIMIX behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 14

14.1 Op alle leveringen van PUBLIMIX is het Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koop Verdrag.

14.2 Eventuele geschillen tussen Koper en PUBLIMIX zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dit ingevolge een wettelijke bepaling van dwingend recht niet is toegestaan.